Για αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι η απομακρυσμένη πρόσβαση,

– Πού είναι χρήσιμη η απομακρυσμένη πρόσβαση,

– 6 πρωτόκολλα απομακρυσμένης πρόσβασης και

– Εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

 

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με έναν ορισμό.

 

Τι Είναι η Απομακρυσμένη Πρόσβαση (Remote Access)

Απομακρυσμένη πρόσβαση υπολογιστή (computer remote access) αποτελεί η πρόσβαση ενός υπολογιστή στο σύστημα ενός άλλου, χωρίς να απαιτείται η φυσική σύνδεσή τους.

Η πραγματοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης συνήθως απαιτεί την εγκατάσταση ειδικού λογισμικού στον τοπικό υπολογιστή που αποκτά την πρόσβαση και στον υπολογιστή στον οποίο γίνεται η πρόσβαση αυτή (endpoint).

Μπορεί να πραγματοποιείται με ή χωρίς παρακολούθηση, ή όπως συνηθέστερα αναφέρεται, να είναι attended ή unattended.

Attended remote access αποτελεί η πρόσβαση κατά την οποία ο χρήστης στον υπολογιστή endpoint είναι παρών και ενεργός, ενώ unattended remote access αποτελεί η πρόσβαση η οποία πραγματοποιείται ακόμη και όταν ο χρήστης στο endpoint είναι ανενεργός.

Διαδεδομένη μορφή απομακρυσμένης πρόσβασης αποτελεί η απομακρυσμένη πρόσβαση επιφάνειας εργασίας. Μέσω αυτής, ο χρήστης στον τοπικό υπολογιστή ελέγχου μπορεί να λάβει πρόσβαση στην επιφάνεια εργασίας του endpoint και να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε ενέργειες θα μπορούσε να πραγματοποιήσει εάν είχε φυσική πρόσβαση.

Επιπλέον, η απομακρυσμένη πρόσβαση μπορεί να έχει και τη μορφή απομακρυσμένης πρόσβασης αρχείων. Η πρόσβαση στα αρχεία πραγματοποιείται είτε μέσω της πρόσβασης στην επιφάνεια εργασίας είτε αυτούσια χωρίς να χρειάζεται αυτή.

Έχοντας δει, λοιπόν, συνοπτικά τι αφορά η απομακρυσμένη πρόσβαση υπολογιστή, ας συνεχίσουμε με ποιους τρόπους μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στην εργασιακή σας καθημερινότητα.

Πού Είναι Χρήσιμη η Απομακρυσμένη Πρόσβαση;

Και οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επωφεληθείτε από την απομακρυσμένη πρόσβαση είναι οι εξής.

Τεχνική Υποστήριξη IT

Σε περίπτωση που διαχειρίζεστε μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση και κάνετε χρήση πληροφοριακών συστημάτων (IT), το πιο πιθανό είναι ότι έχετε εμπιστευτεί τη διαχείριση IT σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη (outsourcing).

Από την πρώτη στιγμή ενημέρωσης του εξωτερικού συνεργάτη σας, η απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημά σας δίνει τη δυνατότητα σχεδόν άμεσης απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης από τον συνεργάτη IT για την αντιμετώπιση τόσο τεχνικών προβλημάτων, όσο και κυβερνοεπιθέσεων.

Επιπλέον, αφαιρούνται οι δαπάνες μετακίνησης απ’ το τελικό κόστος υπηρεσίας, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη πρόσβαση να αποτελεί την αμεσότερη και οικονομικότερη λύση.

Υποστήριξη Εργαζομένων

Από την άλλη, είναι δυνατόν να έχετε προσλάβει ως διαχειριστή  IT έναν in-house εξειδικευμένο υπάλληλο με σκοπό να προσφέρει σταθερή τεχνική υποστήριξη στην εταιρία ως σύνολο αλλά και στους εργαζομένους ατομικά.

Και εδώ, η απομακρυσμένη πρόσβαση προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης αντιμετώπισης αναγκών των εργαζομένων, ενώ η αποφυγή εσωτερικών μετακινήσεων διευκολύνει τη διαδοχική ανταπόκριση σε περισσότερα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Δηλαδή, υποβοηθείται και πάλι η αμεσότητα και αποδότικοτητα στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Συντήρηση Συστημάτων

Συνεχίζοντας, εάν απασχολείστε σε μία εταιρία με μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων χρηστών στο σύστημά σας, είναι λογικό να έχετε υψηλές απαιτήσεις ως προς τη μαζική συντήρηση του συστήματός αυτού.

Η εγκατάσταση ενός λογισμικού απομακρυσμένης πρόσβασης επιτρέπει τη διαρκή επίβλεψη της πορείας συντήρησης, αλλά και την πραγματοποίηση ενεργειών συντήρησης εκτάκτως, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα σχεδόν αυτόματης ανανέωσης των λογισμικών προστασίας των συστημάτων σας από κυβερνοεπιθέσεις, κάθε φορά που εμφανίζονται νέες μορφές κυβερνοαπειλών.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ότι η απομακρυσμένη πρόσβαση υπολογιστή πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών μεθόδων, οι οποίες αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα λειτουργίας των προγραμμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης.

Για αυτό και μαζί θα αναφερθούμε συνοπτικά σε ορισμένα από αυτά.

5 Πρωτόκολλα Απομακρυσμένη Πρόσβασης

Τα πρωτόκολλα απομακρυσμένης σύνδεσης που θα δούμε είναι 5 και είναι τα εξής.

 #1: Serial Line Internet Protocol (SLIP)

Το SLIP χρησιμοποιεί σειριακές συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων (1 bit τη φορά) προκειμένου να συνδέσει τον τοπικό υπολογιστή ελέγχου με τους υπολογιστές στα endpoints.

Αν και έχει χαμηλές απαιτήσεις σε λειτουργικούς πόρους, το γεγονός ότι η σύνδεση είναι σειριακή επιβραδύνει τις ενέργειες απομακρυσμένης σύνδεσης, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού εσωτερικών σφαλμάτων.

#2: Point-to-Point Protocol (PPP) / Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Αντιθέτως, το PPP χρησιμοποιεί απευθείας σύνδεση από συσκευή σε συσκευή (point-to-point) για τη μεταφορά δεδομένων σε “κάψουλες”, μέσω πρωτοκόλλων συμπύκνωσης και κρυπτογράφησης. 

Αυτό το καθιστά ταχύτερο στις συνδέσεις με LAN ή ISP και επιτυχώς ανταγωνιστικό του SLIP, παρά το ότι παρουσιάζει υψηλότερες λειτουργικές απαιτήσεις.

Κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το PPPoE, με τη διαφορά ότι προσφέρει δυνατότητα σύνδεσης μέσω δικτύου Ethernet.

#3: Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Αντί της απευθείας σύνδεσης μεταξύ υπολογιστών, το PPTP χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως δίαυλο σύνδεσης και πραγματοποίησης ενεργειών απομακρυσμένης σύνδεσης.

Η λύση αυτή, διαδεδομένη και ως VPN, αποτελεί την οικονομικότερη και ιδανικότερη λύση για τη σύνδεση περισσότερων LANs, ενώ εγγυάται ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης.

#4: Remote Access Services (RAS)

Συνεχίζοντας, το RAS λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 2000 και Windows NT, δίνοντας τη δυνατότητα “κλήσης” ενός υπολογιστή-server απομακρυσμένης πρόσβασης.

Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα περιορίζεται στους χρήστες εντός LAN, αποκλείοντας τυχόν πρόσθετους χρήστες.

#5: Remote Desktop Protocol (RDP)

Και τέλος, το RDP αποτελεί μία απλή λύση απομακρυσμένης πρόσβασης επιφάνειας εργασίας για τους χρήστες Windows.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τους χρήστες αυτούς και περιλαμβάνεται ως εργαλείο με την αγορά και εγκατάσταση των Windows στον υπολογιστή σας.

Εργαλεία Απομακρυσμένης Πρόσβασης

Ο κάθε τύπος πρωτοκόλλου δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά σε συγκεκριμένο πρόγραμμα απομακρυσμένης σύνδεσης, αλλά κάθε πρόγραμμα μπορεί να ακολουθεί παραπάνω από ένα πρωτόκολλα, ώστε να πραγματοποιεί τη βέλτιστη δυνατή σύνδεση.

Όπως έχουμε ξαναδεί, τέτοια προγράμματα αποτελούν το TeamViewer, το AnyDesk, ενώ εξαιρετική λύση αποτελεί και το N-able Take Control, μέσω του νέου SolarWinds.

 

Το N-able Take Control προσφέρει attended remote support μέσω 

– live chat, 

– διαδικτυακών κλήσεων (Voice over Internet Protocol) και

– συντονισμένης οπτικής πρόσβασης στις οθόνες ελέγχου και συσκευές των χρηστών,

Αλλά και unattended remote support, μέσω ειδικών εγκατεστημένων προγραμμάτων απόκτησης ελέγχου στις συσκευές των χρηστών.

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα απομακρυσμένης προβολής (remote viewer) και κονσόλα ελέγχου των συσκευών endpoint.

Η παραπάνω υποστήριξη μπορεί να παρέχεται είτε αυτομάτως ή μετά από αίτημα που υποβάλλεται μέσω του εγκατεστημένου προγράμματος και της ιστοσελίδας startcontrol.com.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν τι είναι η απομακρυσμένη πρόσβαση υπολογιστή, τη χρησιμότητά της, καθώς και ορισμένα ακόμα σημαντικά πράγματα για αυτή.

Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις, επομένως αν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε το N-able Take Control και να εκπαιδευτείτε πάνω στη χρήση του, δεν έχετε παρά να ζητήσετε το demo σας και να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λύσουμε κάθε απορία σας!