Για αυτό και στο παρόν άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι το δίκτυο υπολογιστών,

– Από τι αποτελείται ένα δίκτυο υπολογιστών

– Τα κύρια είδη ενός δικτύου υπολογιστών και, τέλος,

– Τη σημασία του ελέγχου δικτύου

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία περιγραφή του τι είναι δίκτυο υπολογιστών.

Τι Είναι το Δίκτυο Υπολογιστών (Computer Network);

Δίκτυο υπολογιστών (computer network) αποτελεί ένα σύστημα σύνδεσης ανεξάρτητων μεταξύ τους υπολογιστών και λοιπών συσκευών σε ένα κοινό δίκτυο.

Η σύνδεση μεταξύ των συσκευών μπορεί να γίνεται είτε ενσύρματα με τη χρήση  καλωδίων Ethernet είτε ασύρματα με τη χρήση εξωτερικών καρτών δικτύου (WLAN cards) και Wi-Fi.

Η χρήση ενός δικτύου στην καθημερινότητα της επιχείρηση σας διευκολύνει και επιταχύνει την πραγματοποίηση ενεργειών, όπως είναι:

– Η κοινή χρήση αρχείων και βάσεων δεδομένων,

– Η ανανέωση των αρχείων και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για όλους τους χρήστες,

– Ο διαμοιρασμός προγραμμάτων και

– Η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του δικτύου.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το δίκτυο υπολογιστών απαραίτητο είναι στο σημείο αυτό να δούμε από τι αποτελείται ένα δίκτυο ως δομικό σύστημα.

 

Από τι Αποτελείται Ένα Δίκτυο Υπολογιστών;

Τα στοιχεία, λοιπόν, που αποτελούν το σύστημα ενός δικτύου υπολογιστών είναι τα εξής.

Συσκευές Δικτύου

Όπως έχετε ήδη φανταστεί, ένα δίκτυο υπολογιστών αποτελείται από συσκευές τελικής χρήσης (end devices), μέσω των οποίων οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο.

Στις συσκευές αυτές, μπορεί να ανήκουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, routers, και άλλες συμβατές με τη χρήση του δικτύου.

Συνδέσεις

Παράλληλα, ένα δίκτυο υπολογιστών περιλαμβάνει συνδέσεις, ενσύρματες ή ασύρματες.

Στις ενσύρματες συνδέσεις ανήκουν εκείνες που πραγματοποιούνται μέσω καλωδίων τηλεφωνικών γραμμών, Ethernet και λοιπών οπτικών ινών, ενώ στις ασύρματες περιλαμβάνονται οι συνδέσεις ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, μέσω κινητών δικτύων, εκπομπών σήματος router, ραδιοφώνου, κ.ά..

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Από την άλλη, τα δίκτυα υπολογιστών λειτουργούν μέσω ορισμένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τα οποία καθορίζεται κάθε φορά ένα σύστημα κανόνων που ακολουθούνται για τη σύνδεση των συσκευών.

Την πιο διαδεδομένη μορφή αποτελεί το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης/Πρωτόκολλο Διαδικτύου (TCP/IP), το οποίο μέσω χρήσης τεσσάρων στρωμάτων αποτελεί το πρωτόκολλο βάσης των περισσότερων διαδικτυακών συνδέσεων.

 

Ασφάλεια Δικτύου

Ωστόσο, βασικό στοιχείο ενός δικτύου υπολογιστή αποτελεί η ασφάλεια δικτύου, η οποία έρχεται να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των παραπάνω. Μέσω αυτής, το δίκτυο προστατεύεται από τυχόν κυβερνοεπιθέσεις, όπως είναι, για παράδειγμα, οι επιθέσεις malware.

Η προστασία αυτή προσφέρεται και μέσω της εγκατάστασης κατάλληλων εργαλείων, κάτι για το οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια, στη σημασία ελέγχου δικτύου.

Πριν από αυτό, όμως, ας κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα είδη δικτύου υπολογιστών τα οποία μπορείτε χρησιμοποιήσετε για τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησής σας.

 

Τα Κύρια Είδη Ενός Δικτύου Υπολογιστών

Αναλόγως του μεγέθους και των αναγκών της εταιρίας σας, τα είδη δικτύου υπολογιστή που μπορείτε να εκμεταλλευτείτε είναι τα εξής.

Είδος #1: Local Area Network (LAN)

Το LAN αποτελεί ένα δίκτυο υπολογιστών περιορισμένης εμβέλειας, με αποτέλεσμα να είθισται να χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών ενός μόνο γραφείου ή πολλαπλών γραφείων στον ίδιο όροφο.

Έτσι, αποτελεί ιδανική επιλογή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρό αριθμό συσκευών. 

Είδος #2: Wide Area Network (WAN)

Αντιθέτως, το WAN είναι ένας τύπος δικτύου ευρείας εμβέλειας που μπορεί να καλύψει από ένα ολόκληρο εταιρικό κτίριο μέχρι και απομακρυσμένα μεταξύ τους κτίρια ή ολόκληρες πόλεις.

Αυτό σε συνδυασμό με τη λογισμική εφαρμογή του το καθιστά κατάλληλο και ασφαλές προς χρήση για μεγάλες εταιρίες με εκτεταμένη λειτουργία είτε σε κάθετο είτε σε οριζόντιο άξονα.

Είδος #3: Service Provider Networks (SNP)

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα SNP είναι τα δίκτυα που παρέχουν συνήθως εταιρίες τηλεπικοινωνιών υπό τη μορφή “ενοικίασης χρήσης” σε επιχειρήσεις-πελάτες προκειμένου οι τελευταίοι να βασίσουν σε αυτά τη δημιουργία δικτύου υπολογιστών.

Είδος #4: Cloud Networks

Είδος δικτύου υπολογιστών αποτελεί και το cloud network. Ειδικότερα, το cloud φιλοξενεί ορισμένες λειτουργίες δικτύου, λειτουργώντας ως “δίαυλος”, καθώς οι χρήστες των συσκευών του δικτύου πραγματοποιούν σύνδεση σε αυτό για να εκμεταλλευτούν τις λειτουργίες του.

 

Καθώς ένα cloud network βασίζεται στη χρήση διαδικτύου και διατηρεί υψηλή απόδοση ακόμη και για την πραγματοποίηση βαρέων ενεργειών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και πλήθους αναγκών της.

Για το λόγο αυτό αποτελεί και το πιο διαδεδομένο είδος δικτύου υπολογιστών.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως και στην περίπτωση ενός μεμονωμένου υπολογιστή, έτσι και σε ένα δίκτυο υπολογιστών, είναι  απαραίτητη η υιοθέτηση μεθόδων ελέγχου για την εξασφάλιση κυβερνοασφάλειας

Η Σημασία του Ελέγχου Δικτύου (Network Auditing)

Όπως έχουμε ξαναδεί, η διακινδύνευση της κυβερνοασφάλειας στο δίκτυο της επιχείρησής σας οδηγεί σε ευρύτατα λειτουργικά προβλήματα, όπως είναι η απώλεια πρόσβασης σε αρχεία και η παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Τέτοια περιστατικά μπορούν να αποφευχθούν μόνο με την εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων ελέγχου του δικτύου σας, οι οποίες θα εγγυώνται την προστασία του δικτύου από κυβερνοεπιθέσεις και την ομαλή λειτουργία του.

Κατά κύριο λόγο, ο παραπάνω έλεγχος εξασφαλίζεται μέσω της εγκατάστασης εξειδικευμένων λογισμικών ελέγχου δικτύου, όπως είναι το GFI LanGuard.

Το GFI LanGuard αποτελεί ένα πρόγραμμα ανίχνευσης απειλών, ασφάλειας δικτύου και διαχείρισης ενημερώσεων λογισμικού συμβατό με Microsoft, Mac OS X, Linux, αλλά και third party εφαρμογές όπως Adobe, Acrobat, Flash Player κ.ά.

Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε:

– Ταυτόχρονο έλεγχο του δικτύου και των συνδεδεμένων συσκευών,

– Έλεγχο εξοπλισμού,

– Πάνω από 60.000 αξιολογήσεις ευαλωτότητας του δικτύου και

– Αυτόματη ενημέρωση για νέες ευαλωτότητες στο δίκτυό σας 

Μάλιστα, όλες οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται και επιβλέπονται μέσω μιας online κεντρικής κονσόλας παρακολούθησης των συσκευών σε πραγματικό χρόνο και την οπτική τους απεικόνιση σε ειδικό ταμπλό (dashboard) εντός της κονσόλας αυτής.

 

Με Λίγα Λόγια

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι ένα δίκτυο υπολογιστών αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για μία εταιρία που επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που φέρνει η χρήση τεχνολογίας για επιχειρήσεις

Ωστόσο, για την ομαλή χρήση της τεχνολογίας αυτής αναγκαιότητα αποτελεί και ο κατάλληλος έλεγχος του δικτύου σας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να προστατέψετε το δίκτυό σας μέσω εργαλείων, όπως το GFI LanGuard, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λύσουμε κάθε σας απορία!