Βασικό εργαλείο, λοιπόν, για την κάλυψη της ανάγκης αυτής αποτελεί η εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε

– Τι ορίζουμε ως εκπαίδευση προσωπικού,

– Γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση προσωπικού,

– 3 τύπους εκπαίδευσης προσωπικού και

 

– Γιατί είναι σημαντική η τεχνική εκπαίδευση εργαζομένων.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Ορίζουμε ως Εκπαίδευση Προσωπικού

Εκπαίδευση προσωπικού είναι η διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης με σκοπό των εφοδιασμό των υπαλλήλων με ορισμένες επαγγελματικές δεξιότητες.

Κατά κανόνα, εστιάζει σε δεξιότητες που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο εργασίας των μελών της επιχείρησης και έχει βραχυχρόνιο χαρακτήρα.

Στην ομπρέλα της εκπαίδευσης προσωπικού εντάσσεται και η τεχνική εκπαίδευση ή IT εκπαίδευση των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. Η εκπαίδευση αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών και ψηφιακών δεξιοτήτων σχετικά με τα εργαλεία των οποίων κάνει χρήση η εκάστοτε επιχείρηση.

Μπορεί να απευθύνεται τόσο στους εσωτερικούς υπαλλήλους IT μιας εταιρείας όσο στους λοιπούς υπαλλήλους αυτής, περιλαμβάνοντας εξειδικευμένα ή απλά προγράμματα αντίστοιχα.

Πριν αναφερθούμε λεπτομερέστερα στην σημασία της τεχνικής εκπαίδευσης, αξίζει να αναφέρουμε γιατί είναι σημαντική η εκπαίδευση προσωπικού σε γενικό πλαίσιο.

Γιατί Είναι Σημαντική η Εκπαίδευση Προσωπικού;

Η εκπαίδευση προσωπικού συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που ο κάθε εργαζόμενος χρειάζεται προκειμένου να εκτελέσει τις καθημερινές του εργασίες. Έτσι, οι εργασίες αυτές εκτελούνται ευχερέστερα και ίσως ταχύτερα, διευκολύνοντας τόσο τον ίδιο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση.

Παράλληλα, η οριζόντια εκπαίδευση του προσωπικού γεφυρώνει οποιοδήποτε χάσμα δεξιοτήτων υπήρχε μεταξύ των εργαζομένων λόγω εμπειρίας, μορφωτικού υποβάθρου, ηλικίας, κλπ. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται μία συνολικά ικανή ομάδα, η οποία κινείται στον ίδιο ρυθμό και στην οποία ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην εργασία του άλλου επί ίσοις όροις.

Τέλος, όταν η εκπαίδευση έχει να κάνει με τη χρήση μηχανημάτων, συσκευών, εργαλείων, ή προγραμμάτων, οι υπάλληλοι φέρουν πλήρεις ή, έστω, περισσότερες γνώσεις σχετικά με το χειρισμό τους και την εκτέλεση ενεργειών μέσω αυτών, εφόσον κρίνονται απαραίτητες. Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται και οι πιθανότητες βλαβών ή ατυχημάτων που οφείλονται σε σφάλματα των χρηστών εντός της επιχείρησης.

Ωστόσο, η εκπαίδευση προσωπικού δεν αφορά πάντα τη χρήση τεχνολογικού ή ψηφιακού εξοπλισμού, αλλά μπορεί να αφορά και άλλες δεξιότητες, αναλόγως του σκοπού και των αναγκών της κάθε εταιρείας.

Βάσει, λοιπόν, του είδους των δεξιοτήτων, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού διακρίνεται στους τύπους που βλέπουμε παρακάτω.

3 Τύποι Εκπαίδευσης Προσωπικού

Οι τύποι εκπαίδευσης προσωπικού στους θα αναφερθούμε είναι οι εξής τρεις.

Τύπος #1: Hard Skills Training

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η εκπαίδευση εργαζομένων μπορεί να αποσκοπεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν τη χρήση, μηχανημάτων, συσκευών, προγραμμάτων ή ειδικές μεθόδους εκτέλεσης εργασιών, όπως είναι η ανάλυση δεδομένων, ο χειρισμός social media, το ψηφιακό design, κλπ.

Όλες οι παραπάνω δεξιότητες, λοιπόν, χαρακτηρίζονται ως hard skills καθώς η χρήση τους συνίσταται αποκλειστικά σε απτή εφαρμογή τους εντός πλαισίου εργασίας.

Τύπος #2: Soft Skills Training

Συγχρόνως, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού μπορεί να έχει να κάνει με την εξέλιξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων, όπως είναι η διαπραγμάτευση, η συνεργασία, η εξυπηρέτηση υπαλλήλων και η επίλυση προβλημάτων.

Αντιθέτως, οι δεξιότητες αυτές αναφέρονται ως soft skills, διότι αφορούν την καλλιέργεια κατάλληλων συμπεριφορών και νοοτροπίας, ώστε να διευκολυνθεί η διάδραση των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον.

Τύπος #3: Safety and Compliance Training

Τέλος, η εκπαίδευση προσωπικού είναι σημαντικό να περιλαμβάνει και την εξοικείωση των μελών μιας επιχείρησης με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και συμμόρφωσης που ακολουθούνται.

Δηλαδή, θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κανονισμούς και πολιτική που ακολουθούνται στην επιχείρηση είτε υιοθετήθηκαν εσωτερικά είτε προέρχονται από κάποιον εξωτερικό ρυθμιστικό φορέα.

Με αυτόν τον τρόπο, το κάθε μέλος γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της εκάστοτε εταιρείας και τα όρια που τίθενται.

Έχοντας αναφερθεί, λοιπόν, στις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού, ας εστιάσουμε σε μία υποκατηγορία αυτών που αναφέραμε και προηγουμένως: την τεχνική εκπαίδευση.

Γιατί Είναι Σημαντική η Τεχνική Εκπαίδευση Εργαζομένων

Όπως είναι λογικό, η τεχνική εκπαίδευση εργαζομένων εμφανίζει όλα τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης εργαζομένων που είδαμε παραπάνω. Ωστόσο αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένα επιπλέον που αφορούν την περίπτωση αυτή.

Εξειδίκευση υπαλλήλων IT πάνω σε εργαλεία

Όταν η τεχνική εκπαίδευση απευθύνεται στους υπαλλήλους IT της κάθε επιχείρησης, οι τελευταίοι αποκτούν τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται και να παραμετροποιούν τον εξοπλισμό και τα προγράμματα που εγκαθίστανται στο δίκτυο υπολογιστών της εταιρείας.

Έτσι, ένα τμήμα IT μπορεί να προβαίνει αυτόνομα στην εκτέλεση βασικών ενεργειών σε αυτά ή να συνεργάζεται αποτελεσματικότερα με εξωτερικούς συνεργάτες IT για την επίλυση περιπλοκότερων τεχνικών ζητημάτων.

Εξοικείωση υπαλλήλων με τεχνολογικά μέσα

Από την άλλη, η τεχνική εκπαίδευση των λοιπών υπαλλήλων συμβάλλει στην εξοικείωση τους με κάθε νέα συσκευή και πρόγραμμα, ώστε να γίνεται ορθότερη και αποδοτικότερη χρήση τους.

Ενίσχυση αποδοτικότητας

Ειδικά στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης, τα προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης βοηθούν τους υπαλλήλους να προσαρμοστούν εγκαίρως στις επερχόμενες αλλαγές, ώστε να διατηρηθεί η αποδοτικότητα της επιχείρησης και κατά τα μεταβατικά στάδια.

Ενίσχυση κυβερνοασφάλειας

Τέλος, με τη τεχνική εκπαίδευση τόσο οι υπάλληλοι IT όσο και οι λοιποί εργαζόμενοι λαμβάνουν πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις μεθόδους προστασίας από διαδικτυακές απάτες και απειλές, με αποτέλεσμα να μπορούν να συμβάλουν στην κυβερνοασφάλεια της επιχείρησης.

Με Λίγα Λόγια

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση – και ειδικά η τεχνική εκπαίδευση – προσωπικού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενισχύσει την απόδοση του εργατικού δυναμικού της και την ασφάλειά της.

Για το λόγο αυτό, στην Orthology παρέχουμε υπηρεσίες hands-on εκπαίδευσης που απευθύνονται σε διαχειριστές δικτύου και υπαλλήλους IT, αλλά και προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια ή webinars προς ενημέρωση οποιασδήποτε κατηγορίας εργαζομένων.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που προσφέρουμε, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση!