Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε

– Τι σημαίνει ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,

– Πώς έχει επηρεάσει η πανδημία του covid-19 τον ψηφιακό μετασχηματισμό,

– Πώς μπορεί μια επιχείρηση να περάσει στην ψηφιακή εποχή και

– Πώς να μετρήσετε την αποδοτικότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Σημαίνει Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων;

Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων (digital transformation) είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο σύνολο των λειτουργιών μιας επιχείρησης, δηλαδή τόσο στην εσωτερική της δομή όσο και στον τρόπο παροχής υπηρεσιών στους πελάτες της.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στηρίζεται σε δύο πυλώνες, των οποίων οι όροι αποτυπώνονται ακριβέστερα στα αγγλικά ως digitization και digitalization.

Digitization είναι η μετατροπή των φυσικών αρχείων μιας εταιρίας σε ψηφιακή μορφή και η αποθήκευσή τους σε ψηφιακό χώρο, ενώ digitalization είναι η χρήση των τεχνολογιών για επιχειρήσεις για την διεκπεραίωση εργασιών ή διαδικασιών.

Το digitalization διαφέρει από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς το πρώτο αφορά συγκεκριμένη λειτουργία προς διεκπεραίωση, ενώ το δεύτερο αφορά ολόκληρο το “οικοδόμημα” μιας επιχείρησης.

Ας δούμε, όμως, πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μετατράπηκε σε ανάγκη για τον επιχειρησιακό κόσμο μετά την πανδημία του covid-19.

Πώς Έχει Επηρεάσει η Πανδημία του COVID-19 τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του covid-19, οι περισσότερες  επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να μειώσουν τις υπηρεσίες που προσέφεραν μέσω της φυσικής διάδρασης του πελάτη με έναν πελάτη ή μέσω της φυσικής παρουσίας του πελάτη στους χώρους καταστημάτων.

Για να διατηρήσουν, όμως, την πελατειακή τους βάση, κατέφυγαν στη χρήση ΤΠΕ ως εναλλακτική μέθοδο παροχής υπηρεσιών.

Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα, διότι η δημιουργία βάσεων παροχής υπηρεσιών μέσω ΤΠΕ κατέστησε δυνατή την πρόσβαση περισσότερων, μάλιστα, πελατών στις υπηρεσίες, ακόμη και εάν δεν υπήρχε διαθέσιμος υπάλληλος ή χώρος ταυτόχρονα.

  

Μάλιστα, βάσει στατιστικών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, το ποσοστό των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως συνεχή στρατηγική ανάπτυξης ανήλθε στο 82% το 2020, μετά τον covid-19, ενώ κυμαινόταν στο 33,5% κατά τα έτη 2016-2018, πριν την πανδημία.

Παράλληλα, κατά την ετήσια αναφορά 2020-2021 της EIT Digital και της Found.ation για την Ελλάδα, τα τμήματα στα οποία εστίασαν οι επιχειρήσεις κατά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό ήταν εκείνα

– Της ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών,

– Των διεκπεραιώσεων,

– Των πωλήσεων και

– Της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Έχοντας δει, λοιπόν, πώς ο covid-19 κατάφερε να επηρεάσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και, ειδικότερα, ποια τμήματα αυτών, αξίζει να αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο ο μετασχηματισμός αυτός υλοποιείται στην πράξη.

Πώς Μπορεί Μια Επιχείρηση να Περάσει στη Ψηφιακή Εποχή;

Κατά την ίδια αναφορά που είδαμε παραπάνω, τα πιο συχνά εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις είναι κυρίως η ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων στην εργασιακή καθημερινότητα, η απουσία τεχνολογικών δεξιοτήτων και η δυσκολία προσαρμογής του προσωπικού στο νέο τρόπο λειτουργίας.

Οι δυσκολίες αυτές, λοιπόν, μπορούν να αντιμετωπιστούν ως εξής.

Η ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων διευκολύνεται μέσω υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Ένας ειδικός διανομέας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας αναλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών και τον εντοπισμό προβλημάτων στο τεχνολογικό σύστημα μιας επιχείρησης, σχεδιάζει τη στρατηγική διαθέσιμων λύσεων και, βάσει αυτής, προτείνει ή εγκαθιστά ένα ενοποιημένο πακέτο τεχνολογικών εργαλείων.

Έτσι, η επιχείρηση αποβάλλει το αντίστοιχο βάρος ενσωμάτωσης, το οποίο θα ήταν, μάλιστα, διπλάσιο για ένα μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Από την άλλη, το χάσμα τεχνολογικών δεξιοτήτων στο προσωπικό μιας επιχείρησης αναπληρώνεται μόνο με κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων της. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να αφορά την καθημερινή χρήση συσκευών και προγραμμάτων υπολογιστών, αλλά και την εξειδικευμένη χρήση εργαλείων που η επιχείρηση έχει ή επιθυμεί να ενσωματώσει στο δίκτυο υπολογιστών της.

Επιπλέον, η εκπαίδευση του προσωπικού συμβάλλει στη σταδιακή εξοικείωση με τις νέες ΤΠΕ που ενσωματώνονται στην επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της προσαρμογής των υπαλλήλων στο νέο ψηφιοποιημένο τρόπο λειτουργίας.

Καθώς, όμως, η χρήση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και η εκπαίδευση προσωπικού αποτελούν μορφή επένδυσης για μία εταιρία, είναι χρήσιμο να δούμε πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την απόδοση της επένδυσης αυτής.

Πώς να Μετρήσετε την Αποδοτικότητα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Στο σύνολό του, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με μέθοδο παρόμοια εκείνης που εφαρμόζεται στο σχεδιασμό επενδύσεων, ακολουθώντας τα εξής στάδια.

Κατά πρώτον, η επιχείρηση θα πρέπει να θέσει ορισμένους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίοι θα πρέπει να εκπληρωθούν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η ταυτοποίηση των στόχων βοηθά τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, να εντοπίσουν ποιους από τους στόχους αυτούς μπορούν να εξυπηρετήσουν με την παρούσα τεχνολογική τους υποδομή και για ποιους απαιτείται η επένδυση σε τεχνολογικά μέσα.

Κατά δεύτερον, θα πρέπει να διαπιστωθεί ποια τμήματα της επιχείρησης είναι συμφέρον να ψηφιοποιηθούν, δηλαδή ποια τμήματα εμφανίζονται ως μη αποδοτικά στην παρούσα μορφή και η ψηφιοποίηση τους θα βελτίωνε την οικονομική τους απόδοση.

Παράλληλα, απαιτείται η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων μέτρησης που θα ανταποκρίνονται στους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού της κάθε επιχείρησης.

Ειδικότερα, οι μέθοδοι μέτρησης μπορούν να περιλαμβάνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε στόχο ψηφιακού μετασχηματισμού αναλόγως της φύσης του και που μπορεί να είναι π.χ. οι πωλήσεις, η ανταπόκριση πελατών, η απόδοση του προσωπικού, κλπ.

Τέλος, θα πρέπει να οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα επίβλεψης και αναθεώρησης της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αυτό θα περιλαμβάνει τα τακτά χρονικά διαστήματα ανά τα οποία η επιχείρηση θα κάνει συνολική εκτίμηση της πορείας του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και αναμόρφωση της στρατηγικής, σε περίπτωση που εκτίμηση είναι αρνητική.

Συνοψίζοντας

Με λίγα λόγια, βλέπουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μιας επιχείρησης μπορεί να διευκολύνει την καθημερινότητα μιας επιχείρησης με τη χρήση ΤΠΕ και να βελτιώσει τη συνολική της απόδοση.

Για το λόγο αυτό, η Orthology προσφέρει υπηρεσίες σχεδίασης ψηφιακών λύσεων, εγκατάστασης εργαλείων, αλλά και εκπαίδευσης προσωπικού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε καλύτερα τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε κάθε δυνατή ενημέρωση και  υποστήριξη που προσαρμόζεται στις προτιμήσεις σας!