Η πλατφόρμα MyDATA της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) απαιτεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις να καταχωρούν τα λογιστικά και φορολογικά τους δεδομένα ηλεκτρονικά. Αυτή η αλλαγή στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και στη μείωση της φοροδιαφυγής. Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του MyDATA μπορεί να οδηγήσει σε ποινές και κυρώσεις. Σε αυτόν τον οδηγό, θα εξετάσουμε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την πλατφόρμα MyDATA.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης

Καταχώρηση Εσόδων και Εξόδων

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρούν όλα τα έσοδα και έξοδα σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά μέσω της πλατφόρμας MyDATA.

 • Περίοδος Αναφοράς: Η καταχώρηση των συναλλαγών πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο ή σύμφωνα με την καθορισμένη περιοδικότητα από την ΑΑΔΕ. Οι καταχωρήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάθε συναλλαγή.
 • Τύποι Συναλλαγών: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν συναλλαγές B2B, B2C και B2G (συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα)​ (Sovos)​.

Ταξινόμηση Συναλλαγών

Οι συναλλαγές πρέπει να ταξινομούνται σωστά, προσδιορίζοντας τη φύση και την κατηγορία τους.

 • Κατηγορίες Συναλλαγών: Οι συναλλαγές πρέπει να κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ. Αυτό περιλαμβάνει την καταχώρηση πληροφοριών όπως η πηγή των εσόδων, ο τύπος των εξόδων και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.
 • Ακριβής Καταχώρηση: Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η ακρίβεια των καταχωρήσεων για να αποφευχθούν διαφορές μεταξύ των δεδομένων και των φορολογικών δηλώσεων.

Λογιστικές Προσαρμογές

Οι επιχειρήσεις πρέπει να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες λογιστικές προσαρμογές και να διατηρούν ακριβή αρχεία.

 • Διορθώσεις Σφαλμάτων: Σε περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα στις καταχωρήσεις, πρέπει να διορθώνονται άμεσα για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των δεδομένων.
 • Λογιστικές Πρακτικές: Οι επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν τις γενικά αποδεκτές λογιστικές πρακτικές και τα πρότυπα που καθορίζει η ΑΑΔΕ.

Συμφωνία Δεδομένων

Τα δεδομένα που καταχωρούνται στο MyDATA διασταυρώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις για να διασφαλιστεί η συμφωνία τους.

 • Διασταύρωση Δεδομένων: Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει τα δεδομένα που καταχωρούνται στο MyDATA με τις φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων. Οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα ή ποινές.
 • Διορθώσεις: Σε περίπτωση διαφοράς, οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για να ευθυγραμμίσουν τα δεδομένα τους με τις φορολογικές δηλώσεις.

Ποινές για Μη Συμμόρφωση

Διασταύρωση Δεδομένων και Ποινές

Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του MyDATA μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες ποινές και κυρώσεις.

 • Διασταύρωση Δεδομένων: Αν τα δεδομένα που καταχωρούνται στο MyDATA δεν συμφωνούν με τις φορολογικές δηλώσεις, η ΑΑΔΕ μπορεί να απαιτήσει από την επιχείρηση να διορθώσει τις διαφορές. Αν οι διαφορές δεν διορθωθούν, μπορεί να ακολουθήσουν φορολογικοί έλεγχοι.
 • Ποινές και Κυρώσεις: Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • Πρόστιμα για ανακρίβεια ή μη καταχώρηση δεδομένων.
  • Πρόσθετοι φορολογικοί έλεγχοι.
  • Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων έως ότου επιλυθούν τα θέματα συμμόρφωσης.
  • Επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις για τα ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα.

Εφαρμογή Ποινών

Η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την επιβολή ποινών.

 • Διαδικασία Ελέγχου: Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δεδομένων MyDATA και των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου για να επιβεβαιώσει τα δεδομένα.
 • Περίοδος Διόρθωσης: Οι επιχειρήσεις θα έχουν μια συγκεκριμένη περίοδο για να διορθώσουν τα δεδομένα τους πριν την επιβολή ποινών.
 • Έλεγχος και Αξιολόγηση: Αν τα δεδομένα δεν διορθωθούν εντός της καθορισμένης περιόδου, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε έλεγχο και να επιβάλλει τις σχετικές ποινές.

Βέλτιστες Πρακτικές για τη Διασφάλιση Συμμόρφωσης

Τακτικός Έλεγχος Δεδομένων

Οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα δεδομένα τους για να διασφαλίσουν την ακρίβεια και τη συμφωνία τους με τις φορολογικές δηλώσεις.

 • Εσωτερικός Έλεγχος: Διοργανώστε τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για να επαληθεύσετε την ακρίβεια των δεδομένων που καταχωρούνται στο MyDATA.
 • Συμφωνία με Φορολογικές Δηλώσεις: Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα συμφωνούν με τις φορολογικές δηλώσεις πριν την υποβολή τους στην ΑΑΔΕ.

Εκπαίδευση και Ενημέρωση Προσωπικού

Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού είναι κρίσιμη για την επιτυχία της συμμόρφωσης με το MyDATA.

 • Εκπαίδευση Ασφάλειας: Εκπαιδεύστε το προσωπικό για τις βέλτιστες πρακτικές καταχώρησης και διαχείρισης δεδομένων.
 • Ενημέρωση για Νέες Απαιτήσεις: Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ και ενημερώνετε το προσωπικό σας για τυχόν αλλαγές στις απαιτήσεις του MyDATA.

Χρήση Τεχνολογικών Λύσεων

Οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν και να καταχωρούν τα δεδομένα τους με ακρίβεια.

 • Λογισμικό Διαχείρισης Δεδομένων: Χρησιμοποιήστε λογισμικό που υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη καταχώρηση και διαχείριση δεδομένων στο MyDATA.
 • Εργαλεία Παρακολούθησης και Αναφορών: Εφαρμόστε εργαλεία που παρέχουν ειδοποιήσεις και αναφορές για την ακρίβεια και τη συμφωνία των δεδομένων σας.

Με λίγα λόγια

Η συμμόρφωση με το MyDATA είναι απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η σωστή καταχώρηση και διαχείριση των λογιστικών και φορολογικών δεδομένων, καθώς και η διασφάλιση της ακρίβειας και της συμφωνίας τους με τις φορολογικές δηλώσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή ποινών και κυρώσεων. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αναλύθηκαν σε αυτόν τον οδηγό, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας παραμένει συμμορφωμένη με τις απαιτήσεις του MyDATA και να αποφύγετε προβλήματα και επιπτώσεις από μη συμμόρφωση.