Στο σημερινό, λοιπόν, άρθρο θα γνωρίσουμε ως μέθοδο προστασίας το firewall και, ειδικότερα, θα δούμε:

– Τι είναι το firewall και πώς λειτουργεί,

– Τα κύρια είδη firewall,

– Γιατί είναι σημαντικό το firewall και

– Πώς να προστατέψετε την επιχείρησή σας.

Ας ξεκινήσουμε.

Τι Είναι το Firewall και Πώς Λειτουργεί

Firewall, ή αλλιώς τείχος προστασίας, ονομάζεται το σύστημα ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών δικτύου (incoming and outcoming network traffic) και πακέτων δεδομένων (data packets) που κατευθύνονται προς το σύστημά του υπολογιστή σας.

Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, ένα firewall ακολουθεί ένα σύνολο κανόνων “εισόδου” βάσει των οποίων καθορίζεται σε ποια πακέτα δεδομένων επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημά σας και σε ποια όχι.

Σκοπός της παραπάνω δράσης αποτελεί ο αποκλεισμός πρόσβασης σε δεδομένα προερχόμενα από ανεπαλήθευτες και ύποπτες πηγές, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την κυβερνοασφάλεια της επιχείρησής σας.

Ένα firewall μπορεί να έχει τη μορφή software ή hardware. 

Στη μορφή software, κάνουμε λόγο για το host firewall το οποίο εγκαθίσταται ως πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

Αντιθέτως, στη μορφή hardware, αναφερόμαστε σε φυσικό εξοπλισμό router ή modem ο οποίος εγκαθίσταται μεταξύ του δικτύου και μίας πύλης δικτύου (gateway), όπως είναι ένας μεμονωμένος υπολογιστής.

Εκτός από τη διάκριση σε μορφές, έχουμε και τη διάκριση σε είδη firewall, τα οποία βλέπουμε ακριβώς παρακάτω.

 

Τα Κύρια Είδη Firewall

Ειδικότερα, τα είδη firewall που θα δούμε είναι 6 και είναι τα εξής.

Είδος #1: Packet-Filtering Firewalls

Τα packet-filtering firewalls ελέγχουν τα δεδομένα σε πακετοποιημένη μορφή.

Ειδικότερα, αξιολογούν κατά πόσο τα χαρακτηριστικά του πακέτου δεδομένων αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως ασφαλή από το σύστημα κανόνων που ακολουθεί το firewall και, σε περίπτωση που πράγματι αντιστοιχούν, επιτρέπουν την πρόσβαση.

Αν και είναι το πιο διαδεδομένο είδος firewall, προσφέρει περιορισμένη προστασία σε σχέση με τα παρακάτω είδη.

Είδος #2: Next-Generation Firewalls (NGFW)

Τα next-generation firewalls ακολουθούν την παραπάνω μέθοδο ελέγχου, όμως, με τη σημαντική προσθήκη ότι δεν εξετάζουν μόνο το πακέτο δεδομένων αλλά διεισδύουν σε αυτό για να εξετάσουν και τα επιμέρους δεδομένα ξεχωριστά.

Παράλληλα, φέρουν χαρακτηριστικά όπως είναι η κρυπτογραφημένη επιθεώρηση κίνησης δεδομένων και η πρόληψη εισβολών στο σύστημα.

Ως αποτέλεσμα, ένα NGFW παρουσιάζει βαθύτερα στρώματα προστασίας και λειτουργικότητας.

Είδος #3: Threat-Focused Next-Generation Firewalls (Threat-Focused NGFW)

Σε παρόμοιο πλαίσιο, τα threat-focused next-generation firewalls προσφέρουν ό,τι και ένα κλασικό NGFW, αλλά με πρόσθετες δυνατότητες εντοπισμού και αποκατάστασης απειλών.

 

Ειδικότερα, μπορούν να εγγυηθούν την πρόληψη εισβολών με την αντιμετώπιση και καθαρισμό του συστήματός σας σε περίπτωση πραγματοποίησής τους και την ενίσχυση ασφαλείας εναντίον επιθέσεων malware.

Είδος #4: Proxy Firewalls

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, τα proxy firewalls λειτουργούν ως διακομιστές μεσολάβησης (proxies). Δηλαδή, μεσολαβούν στη σύνδεση του συστήματός σας με άλλα συστήματα και αλληλεπιδρούν με το άλλο σύστημα αντί για εσάς.

Στη θέση αυτή, φιλτράρουν τα δεδομένα, με αποτέλεσμα να προωθούν σε εσάς μόνο όσα κρίνονται ασφαλή και να απωθούν όσα κρίνονται επικίνδυνα.

Και σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται εις βάθος εξέταση των πακέτων δεδομένων.

Είδος #5: Network Address Translation Firewalls (NAT)

Κατά παρόμοιο τρόπο, τα network address translation firewalls λειτουργούν ως διαμεσολαβητής στη σύνδεση του συστήματός σας και των εξωτερικών συστημάτων, με τη δημιουργία, όμως, μιας νέας διεύθυνσης πρωτοκόλλου διαδικτύου (internet protocol ή IP address). 

Οι συσκευές του συστήματός σας συνδέονται σε αυτή τη διεύθυνση αποκρύπτοντας τις δικές τους διευθύνσεις κατά τη χρήση.

Έτσι, γίνεται αδύνατος ο εντοπισμός των επιμέρους διευθύνσεων και χαρακτηριστικών των συσκευών, με αποτέλεσμα να προφυλάσσονται από τυχόν κυβερνοεπιθέσεις.

Είδος #6: Stateful Multilayer Inspection Firewalls (SMLI)

Τα stateful multilayer inspection firewalls ελέγχουν επίσης τα πακέτα δεδομένων τόσο ως σύνολο, όσο και στο περιεχόμενό τους.

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται ανά στρώματα και σε κάθε έλεγχο στρώματος τα χαρακτηριστικά του στρώματος αυτού συγκρίνονται με τα χαρακτηριστικά στρωμάτων πακέτων που το firewall έχει απομνημονεύσει ως ασφαλή.

Εάν σε κάθε έλεγχο στρώματος τα δεδομένα κρίνονται ως ασφαλή, το SMLI εμπιστεύεται την πηγή δεδομένων και επιτρέπει την επικοινωνία του υπολογιστή σας με αυτή.

Εφόσον, λοιπόν, έχουμε μιλήσει για τα πιο διαδεδομένα είδη firewall, ας δούμε και πώς ένα firewall μπορεί να συμβάλει στην κυβερνοασφάλειά σας.

Γιατί Είναι Σημαντικά το Firewall: 4 Οφέλη

Αν και η προστασία μέσω firewall προστατεύει ένα σύστημα με πλείονες τρόπους, θα αναφερθούμε σε ορισμένους από αυτούς που σίγουρα σας έχουν ήδη απασχολήσει.

Όφελος #1: Προστατεύουν από ιούς

Οι ιοί υπολογιστών έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται και να αλλάζουν μορφή με μεγάλη συχνότητα, ώστε να είναι δύσκολος ο εντοπισμός όλων των μορφών ιών.

Ένα εγκατεστημένο firewall απωθεί οποιοδήποτε ύποπτο πακέτο δεδομένων το οποίο μπορεί να εγκαταστήσει έναν ιό χωρίς να μπει στη διαδικασία ταυτοποίησης του ιού, με αποτέλεσμα η πρόληψη έναντι των ιών να πραγματοποιείται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Όφελος #2: Αποτρέπουν τα Spyware

Παράλληλα, η φύλαξη αρχείων των επιχειρήσεων σε ψηφιακή μορφή έχει οδηγήσει στην αύξηση επιθέσεων μέσω spyware που αποσκοπεί στην υποκλοπή των αρχείων αυτών και των δεδομένων τους.

Και εδώ, η αποτροπή πρόσβασης που προσφέρει ένα firewall εγγυάται την προστασία των αρχείων σας και μπορεί να σας προφυλάξει από περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Όφελος #3: Προστατεύουν από Hacking

Επιπλέον, η ψηφιοποίηση και των λοιπών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων έχει προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό δραστών hacking με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Ένα firewall μπορεί να σας προστατεύσει απέναντι στις διάφορες μορφές hacking, καθώς αρκεί και μόνο ο εντοπισμός ανεπαλήθευτων ή ύποπτων δεδομένων προκειμένου να αποκλειστεί η πρόσβαση μέσω των δεδομένων αυτών στο σύστημά.

Όφελος #4: Παρακολούθηση κίνησης δικτύου

Βέβαια, όλα τα παραπάνω οφέλη προκύπτουν από τη βασική δυνατότητα του firewall να αναλύει κάθε είδους κίνηση δεδομένων στο δίκτυό σας. Με την ανάλυση των κινήσεων τόσο στο σύνολο όσο και τμηματικά, αυξάνονται τα στρώματα εποπτείας του δικτύου σας, ώστε να αφήνεται ελάχιστο περιθώριο παρείσφρησης κακόβουλης δραστηριότητας στο σύστημα.

Ωστόσο, η προστασία μέσω firewall μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων, όπως θα δούμε παρακάτω.

Πώς να Προστατέψετε τη Επιχείρησή Σας

Ένα εργαλείο firewall θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τον όγκο του δικτύου σας και να εξασφαλίζει μία πολύπλευρη εποπτεία των ροών δεδομένων στο δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε το KerioControl, ένα πρόγραμμα το οποίο παρέχει προστασία μέσω:

– software και hardware firewall,

– φίλτρου κίνησης δικτύου,

– φίλτρου περιεχομένου δικτύου,

– εντοπισμού ιών και εισβολών, αλλά και

– VPN

Με την εγκατάστασή του KerioControl, μπορείτε να διαχειριστείτε την προστασία του δικτύου σας μέσω ενός παραθύρου, χωρισμένου στις κατηγορίες ενεργειών προστασίας και τον πίνακα διαχείρισης των ενεργειών αυτών.


Από το σύνολο των παραπάνω, βλέπουμε ότι η εγκατάσταση ενός firewall μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά και εύκολα μία εταιρία που έχει αποφασίσει να εντάξει την χρήση τεχνολογίας για επιχειρήσεις στην καθημερινότητά της.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε μέσω εργαλείων firewall, όπως το KerioControl, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λύσουμε κάθε σας απορία!